Wednesday, August 4, 2010

Kanan O Kaliwa?

Sa aking paglalakbay aking iniisip na ang ibig sabihin ba ng pagliko ay kanan o kaliwa?

O liliko dahil dapat ng iwasan ang kanan?

Liliko dahil sa pag baling sa kaliwa ay dapat ng kalimutan ang nakaraan at tumahak ng tuwid na daan?

Ang pagkukubli sa ating kasiyahan o sa ating pag iisip ay may kapalit na kalungkutan.

Hindi Dahil patag ang daan o dahil maluwag ang daan patungo ito sa kaligayahan .

Kanan ang baling ng pagkukubli.

Kaliwa ang pagtahak sa tunay na landas.

Kanan o Kaliwa?

No comments:

Post a Comment